Obowiązki podmiotów w zakresie korzystania ze środowiska

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami, na każdym podmiocie (w tym przedsiębiorcy) korzystającym ze środowiska ciąży zbiór obowiązków. Dokładny ich zakres określa Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627) - tekst ujednolicony. Każdy podmiot zobowiązany jest do:
  • przekładania do 31 marca następnego roku odpowiedniemu marszałkowi wojewócztwa wykazu dotyczącego zakresu korzystania ze środowiska oraz należnych opłat
  • przekładania raportów dotyczących emisji do środowiska do Krajowej Bazy KOBIZE, a także, jeśli instalacja nie znajduje się wRozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz.U. 2010 nr 130 poz. 881) uzyskania pozwolenia na jej użytkowanie.
  • posiadania pozwoleń wodnoprawnych w przypadku korzystania z wód, np poboru wód ze studni, odprowadzania wód opadowych do wód lub ziemi
  • posiadania pozwolenia na wytwarzanie oraz zezwolenia na zbieranie, transport i przetwarzanie odpadów. (w związku z nową ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach Dz.U. 2013 poz. 21, tekst jednolity uzyskane dotychczas dokumenty tracą ważność w roku 2015)
  • uzyskanie decyzji środowiskowej w przypadku prowadzenia działalności mogącej potencjalnie lub zawsze oddziaływac na środowisko zgodnie zRozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Świadczymy kompleksową obsługę podmiotów w zakresie korzystania ze środowiska, a także wykonujemy pojedyncze zlecenia.Informacja o nowych zasadach dotyczących cookies

ZAMKNIJ

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies w celu zapewnienia jej prawidłowej funkcjonalności. Informujemy, że te pliki są przechowywane w Twoim urządzeniu, z którego ta strona jest wyświetlana. Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj. W każdej chwili możesz dokonać zmian dotyczących tych plików w swoim urządzeniu.


Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000717352.