Opracowanie raportów, badania, doradztwo

Raport o oddziaływaniu planowanej inwestycji na środowisko jest jednym z elementów niezbędnych do opracowania w przypadku realizacji takich przedsięwzięć jak: oczyszczalnie ścieków, zakłady przetwarzania odpadów, składowiska odpadów, oraz inne wymienione w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dn. 09.11.2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. 2004, Nr 257 poz. 2573 ze zmianami).
O konieczności sporządzenia raportu decyduje kwalifikacja przedsięwzięcia, o której mowa w art. 51 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami).
W swojej działalności oferujemy Państwu opracowanie raportów oraz prowadzenie wszelkich uzgodnień w sprawie ostatecznego uzyskania decyzji środowiskowej.
To my w Państwa imieniu przygotujemy stosowne wnioski, karty informacyjne, uzgodnienia z organami opiniującymi.
W swoich referencjach posiadamy szereg raportów dla szerokiego spektrum inwestycji.

Ważniejsze z nich wyszczególniono poniżej:
 • Suszarnia zielonek zlokalizowana na terenach NATURA 2000
 • Wytwórnia papieru
 • Zakład produkcji kabli
 • Drukarnie
 • Instalacje przetwarzania tworzyw sztucznych
 • Składowiska odpadów
 • Stacje segregacji i odzysku odpadów
 • Oczyszczalnie ścieków
 • Słoneczne suszarnie osadów ściekowych
 • Kompostownie osadów ściekowych
 • Stacje i bazy paliw
 • Stacje demontażu pojazdów
 • Modernizacja dróg
 • Siłownie wiatrowe
 • Małe elektrownie wodne
 • Centra handlowe
 • Stacje i sieci gazowe
 • Zbiorniki wodneInformacja o nowych zasadach dotyczących cookies

ZAMKNIJ

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies w celu zapewnienia jej prawidłowej funkcjonalności. Informujemy, że te pliki są przechowywane w Twoim urządzeniu, z którego ta strona jest wyświetlana. Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj. W każdej chwili możesz dokonać zmian dotyczących tych plików w swoim urządzeniu.


Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000717352.