Operaty wodnoprawne

Operat wodnoprawny to dokumentacja techniczna niezbędna do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego wydawanego przez uprawniony organ, zezwalającego na korzystanie z wód. Zasady uzyskiwania i wydawania pozwoleń reguluje ustawa z dn. 18 lipca 2001 Prawo wodne (Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1229) tekst jednolity.

Pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na:
 • Szczególne korzystanie z wód:
  - wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi;
  - pobór oraz odprowadzanie wód powierzchniowych lub podziemnych;
  - przerzuty wody oraz sztuczne zasilanie wód podziemnych;
  - piętrzenie oraz retencjonowanie śródlądowych wód powierzchniowych;
  - korzystanie z wód do celów energetycznych;
  - korzystanie z wód do celów żeglugi oraz spławu;
  - wydobywanie z wód kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, a także wycinanie roślin z wód lub brzegu;
  - rybackie korzystanie ze śródlądowych wód powierzchniowych,
 • Wykonanie budowli na realizację obiektów budowlanych oraz robót na obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią;
 • Regulację wód oraz zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mającą wpływ na warunki przepływu wody;
 • Wykonanie urządzeń wodnych;
 • Rolnicze wykorzystanie ścieków, w zakresie nieobjętym zwykłym korzystaniem z wód;
 • Długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej;
 • Piętrzenie wody podziemnej;
 • Gromadzenie ścieków oraz odpadów w obrębie obszarów górniczych utworzonych dla wód leczniczych;
 • Odwodnienie obiektów lub wykopów budowlanych oraz zakładów górniczych;
 • Wprowadzanie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów;
 • Wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego.

Posiadając wieloletnie doświadczenie w opracowywaniu operatów wodnoprawnych oferujemy również nadzór nad przebiegiem procedury administracyjnej w celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego oraz innych niezbędnych uzgodnień.Informacja o nowych zasadach dotyczących cookies

ZAMKNIJ

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies w celu zapewnienia jej prawidłowej funkcjonalności. Informujemy, że te pliki są przechowywane w Twoim urządzeniu, z którego ta strona jest wyświetlana. Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj. W każdej chwili możesz dokonać zmian dotyczących tych plików w swoim urządzeniu.


Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000717352.